Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten   

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Sermone: de besloten vennootschap Sermone BV, gevestigd te Lisse;
(de) opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die een opdracht aan Sermone verstrekt of daarover met Sermone in contact is;
coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, als hij niet zelf de opdrachtgever is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Sermone diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Sermone en niet aan enige aan Sermone verbonden natuurlijke persoon te zijn gegeven, ook indien de bedoeling van partijen is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. Niet alleen Sermone maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen; opdrachtgever staat er jegens Sermone voor in dat personen, zoals coachees, ten aanzien van wie de opdracht wordt uitgevoerd, deze voorwaarden ook jegens hen toepasselijk zullen achten.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes

1. De door Sermone gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Sermone conform artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met Sermone gesloten overeenkomsten leiden voor Sermone tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Sermone gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als van Sermone verlangd kan worden naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en  naar de maatstaven van het moment van nakomen. Sermone zal de richtlijnen van de Internationale Ethische Code van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sermone het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal in overleg met de opdrachtgever geschieden; indien Sermone een derde bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is Sermone tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door de derde mocht worden gemaakt. Door in te stemmen met de inschakeling van een derde verleent opdrachtgever aan Sermone de bevoegdheid om mede namens opdrachtgever eventuele beperkingen van aansprakelijkheid zijdens de derde te aanvaarden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sermone aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sermone worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sermone zijn verstrekt, heeft Sermone het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Sermone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt doordat Sermone is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid zonder nader onderzoek duidelijk voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 

 

1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom rusten op de door Sermone ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Sermone houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Sermone behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welken hoofde dan ook;
2. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Sermone gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. Zodra Sermone daartoe aanleiding ziet is zij gemachtigd voorschotbetaling te vragen voor het geheel of een gedeelte van de resterende opdrachtsom.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Sermone aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door of namens haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sermone.
2. De aansprakelijkheid van Sermone is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In aanvulling op hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Sermone of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Sermone aansprakelijk is en die valt onder de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Sermone, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van die verzekering, vermeerderd met het eigen risico dat Sermone in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van Sermone voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het verloop van een jaar nadat opdrachtgever met de schade en met Sermone als daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

 

Artikel 9. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Sermone heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, advies-,  begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren. 
2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, eerste trainingsdag, de start van het advies-, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden.
3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de eerste cursusdag, eerste trainingsdag, de start van het advies-, begeleidings-of coachtraject is Sermone gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag van de cursus, training, advies-, begeleidings- of coachtraject.
4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, advies-, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Sermone, anders rechtvaardigen.
5. Een afzonderlijk begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur en indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee zonder afzegging niet op het geplande gesprek verschijnt,  is Sermone gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. 

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Sermone wordt aan Sermone toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sermone uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 11. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Sermone en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14 januari 2017

Josée van Hage - Sermone

Wil je bijblijven? Meld je nu aan en ontvang mijn laatste nieuws.

Excelleren in Leiderschap

Teams in ontwikkeling

Coaching

HRM

Je hebt je succesvol ingeschreven!

Skip to content